לגז הטבעי יתרונות סביבתיים משמעותיים לעומת דלקים פוסיליים אחרים כגון נפט ופחם. הגז הטבעי נקי כמעט לחלוטין ושריפתו כמעט שאינה יוצרת מזהמים. בנוסף, השימוש בגז טבעי מצמצם בצורה משמעותית את פליטת גזי החממה. לעומת זאת, הדלקים הנוזליים (סולר, מזוט וכו') מכילים שרשראות ארוכות של פחמימנים שלא עוברים שריפה מושלמת ונותרים כחלקיקי אפר ופיח המשוחררים לסביבה.

 

להלן השוואת היקף פליטת מזהמים וגזי חממה הנפלטים מייצור חשמל ממקורות אנרגיה שונים:

 

צמצום דרמטי בפליטת מזהמים

מאז החל שימוש משמעותי בגז טבעי לייצור חשמל בישראל, הביא הגז הטבעי לירידה דרמטית בפליטות המזהמים במשק. מאז 2012 פליטות תחמוצות הגופרית במשק החשמל הצטמצמו ב-84% ופליטות החנקן במשק החשמל הצטצמצמו ב- 74% –

להלן גרף המבטא את הירידה בפליטות תחמוצות הגופרית והחנקן במשק החשמל בישראל, לעומת הגידול בייצור החשמל (מקור נתונים: רשות החשמל):

 

 

צמצום משמעותי בפלי גזי החממה

הרחבת השימוש בגז טבעי על חשבון הפחם, המזוט והסולר המזהמים, הביאה גם לירידה משמעותית בפליטות גזי החממה מייצור חשמל בישראל. מאז החלה הפקת הגז במאגר תמר ועד סוף שנת 2021 הצמצמו פליטות גזי החממה מייצור חשמל בישראל ב – 27 %.

 

להלן גרף המבטא את הירידה בפליטות הפחמן הדו-חמצני במשק החשמל בישראל, לעומת הגידול בייצור החשמל (מקור נתונים: רשות החשמל):

 

מנתונים אלו ניתן לראות בבירור כי מאז כניסת הגז הטבעי לשימוש במשק החשמל, מיוצר בישראל הרבה יותר חשמל ומצד שני פליטות המזהמים וגזי החממה ירדו באופן דרמטי.